#TheLeaderIWant:Mar Roxas对Daang Matuwid和果断

2019-05-22 08:44:32 连桕蝰 26
2015年10月30日上午8:17发布
2016年2月26日下午5:52更新

在让总统贝尼尼奥·阿基诺三世成为自由党总统候选人的五年后,政府旗手Mar Roxas再次为竞选活动做准备。 他的数据可能不会超过选举调查,但自从阿基诺获得批准后,他已经进行了民意调查。

但他是那种会让你想投票的领导者还是#TheLeaderIWant?

Rappler与Roxas就2016年以后继续使用Daang Matuwid的挑战进行了交谈。

玛丽亚·瑞萨:您好,欢迎您。 这是我们将对#TheLeaderIWant进行的系列中的第一个。 这是拉普勒选举报道的一部分。 在今天的热门席位,前DILG Sec。 Mar Roxas与执政的自由党。 感谢您加入我们。

MAR ROXAS:很高兴来到这里Maria,Glenda,Bea。 Sa ating mga taga-subaybay ay magandang hapon sa ating lahat。

MARIA RESSA:我们将会......我们三个人将向Mar提出问题,我们先做的是做一个问题和一个跟进。 然后在那之后你将会提出三个问题,这样你就可以了解我们每个人感兴趣的内容,每个问题三个问题,我们将从每天最接近Mar的人开始,Bea Cupin 。 让我开始吧,我将从......历史上独一无二的时间开始,这些选举非常紧张。 你有一个没有其他人真正拥有的观点,并将帮助确定历史。 你今天如何看待菲律宾的政治?

MAR ROXAS:嗯,我认为它是进化的。 当然,我认为选民的受教育程度要高得多,比2010年更广泛,更广泛,而且比2004年,以及之前的每一次迭代都要多。 我们有1000万人在海外侨民,我们有100万人在这里赚取收入,基本上与外界联系。 这是IT,BPO,呼叫中心行业。 另外还有100万人,他们通过编辑,图形艺术家,英语教师和世界其他地方的导师,通过IT赚钱。 所以你不能不言自语,更加适应现代性和现代化以及全球模式。 所以这是一个非常激动人心的时刻,我认为2016年是非常非常独特的,因为这是很多代人中第一次,它实际上是一个有效的竞选平台,可以说'ituloy'。 Kadalasan,在每次选举,patalsikin,baguhin,reporma等ang panawagan。 但是对于2016年,由于总统PNoy和Daang Matuwid的表现,这对我们来说是一个非常非常有效,可靠的平台。 而这正是Leni和我所预测的,也就是itutuloy natin ang Daang Matuwid。 我认为由于这些原因,它将是非常独特的。

MARIA RESSA:再次跟进你,因为你......如果你成为总统,你将领导这个国家。 你从领导学到了什么教训?

MAR ROXAS:我认为,我认为领导力的教训始终存在。 它的可信度,透明度,真正的包容性,建立共识,咨询。 有一句古老的中国谚语,我永远记得并尽我所能地应用。 如果你想快速行动,请带几个。 如果你想走远,带上很多。 这说明了获得整个菲律宾国家的信任和信心。 而且你只能通过真实和可信来真正做到这一点。 向他们表明他们真正的兴趣高于其他所有利益; 并且你的行为是为了他们的福利。 因此,我们可以将我们的国家推向极远,正如过去五年中PNoy所做的那样; 因为他表现出了领导才能,人们也有所回应。 我认为这是......在我们的历史上,值得注意的是,在总统任期的第五年,总统享有65%的批准和信任评级。 我认为这是一个非常非常独特的东西,这在当代历史中是值得注意的,而闻所未闻。 但这不是偶然发生的,这不是运气造成的。 之所以发生这种情况,是因为始终如一,PNoy和Daang Matuwid对我们在2010年所呈现的内容都是如此。

玛丽亚·瑞萨:太棒了。 Bea Cupin每天都会影响你的舞台,然后Rappler的执行编辑Glenda Gloria会跟着她。

BEA CUPIN:先生,你在政府中的最后一个职位,就像DILG一样,你总是站在灾难的最前沿......

MAR ROXAS:没有追问他们,只是回应他们。

BEA CUPIN:从字面上看,你曾经在台风之前让土地掉落,准备,缓解,回应,当你是DILG酋长时,所有这些都落在了你的身上。 你从这些经历中学到了什么教训,特别是在2013年sun sunod-sunod,它是Bohol,然后是Zamboanga,然后你有Yolanda。

MAR ROXAS:我认为那里的教训是存在数量。 很多时候,这真的是你可以带来的身体帮助。 但通常情况下,它就是......它是lakas loob,它是自信,它是希望你的存在向受害者传达一个...印地语kami nag-iisa,hindi kami nakalimutan,在kahit papano makakarating yung pinala o makakarating yung problema namin sa mga matataas na opisyal at masasagip kami或maaasikaso kami。 秒。 伏特和我从第一天开始就在三宝颜,我们住了......我们在那里住了21天。 整个城市都被围困,大约有500名全副武装的反叛分子......他们进来并试图接管这座城市。 政府部队在整个群岛都被拉得很薄,因此他们不得不重新组装。 在最初的几天里,它实际上只是一个控制行动,遏制。 在它成为一个包围圈之前,它终于进入并消灭了劫持人质和叛乱分子。 所以...所以它确实让其他民众保持了自信; 在地面提供领导。 总统本人也在那里待了九天,以提供领导。 而且我认为这是关键......我认为这是我们学到的重要课程之一,也是我们向人们展示的重要课程之一。 你的存在是tumototoo ka eh,tumototoo ka sa yyong pagiging lingkod bayan。 这些都不是存在,你带着几袋货物,照片操作,然后切碎。 我们在灾难和暴风雨之前就在那里,我们坚持到底,我们一直致力于稳定,直到正常的过程重新开始,直到我们......直到我们放手,我们才回到马尼拉。 所以对于Sec。 Volts,为我自己,为Sec。 Dinky,总统,我们所有真正站在前线的人。 它不仅仅是身体存在,而且还希望你不会落后,你的政府会在那里帮助你。

BEA CUPIN:Pero先生kambal din ata nun,在前线,kambal din nun yung争议,我的意思是在你遇到的每一场灾难中你总会引起争议,例如yung Yolanda,这是你今天的批评者再次出现在社交媒体,离线,你和市长Romualdez之间的会面,他声称你在他的城市需要时要求提供文件。

回想一下,思考过程是什么,为什么你会发现必要的?

MAR ROXAS:首先,在这份工作中,就像在所有工作中一样,包括我渴望的工作,sala sa init-sala sa lamig,你知道我的意思吗? 你不在那里,bakit wala dito yan? Pag pumunta ka naman,bakit nandito yan? 对?

所以在一天结束时我们只做了我们认为正确的事情,关于约兰达这次会议可能已经过了一周,这是在约兰达遇到的几天之后,我们参加了将资源,大量资源从外部带入风暴特别是Leyte和Tacloban地区。

所有被提出的东西,在约兰达之前准备好的一切都被消灭了,沃尔特部长和我把自己置于危险之中,我们事先准确地表达了情况的严重性,告诉当地人这是一个非常强烈的台风,类别5事实上,尽管如此,我们自己并没有真正想象这个台风有多强,我的意思是这是有史以来最强大的台风。

所以talagang napakatindi nitong si Yolanda和我们走路的第一个小时,因为没有沟通而试图去机场,我们的想法是机场电力可能连接马尼拉云。 我们必须告诉马尼拉这里有多糟糕的事情,我们必须告诉他们,塔拉冈nawipe out ito。

从那些第一个小时开始,24小时后机场,我们能够清除,第一个C130着陆和全力ang ayuda,ang tulong na dinala sa台风区。 那场特别的会议实际上脱离了背景并被政治化了,实际上是我努力将这种情况非政治化,我向市长提出了上诉,“市长ano ba talaga ang kakayanin ninyo kung wala naman sabihin po ninyo,pero kung meron ano ba ang kakayanin ninyo at ano ba ang maidadala nung national government kasi hindi lang naman po yung Tacloban ang nasalanta o napinsala?“

共有171个地方政府单位,数百万人穿越米沙鄢群岛,从东萨马尔到西萨马尔,到整个莱特,北宿务,北内格罗斯,班乃岛一直到巴拉望都沿着约兰达高速公路被击中。

因此,我们试图合理化资源,关注,首先需要做什么,所以我真的要努力告诉市长,事实上你必须记住,这是一个政治局势,因为你是和谁是总统。

因此,它不是以威胁的方式或以非常方式,但实际上,intindihin ninyo mayor na gusto namin linawin ito,hindi na,hindi na hindi dinadala ang tulong,tuloy tuloy ang pagdating ng tulong pero moving forward kakayanin ba o wala因为kung wala naman din dadalhin namin at ipriprioritize pero kung meron naman kakayahan dito那么我们也可以帮助其他社区。

正是在这种背景下举行了会谈,不幸的是,napulitika ito,例如统计问题,在通过DILG帮助地方政府单位,城市和市政府重建的20亿比索中,有4亿人去了Tacloban是171个LGU所有资金的五分之一,他们去了Tacloban。

所以hindi na pinagkait ito sa kanila,hindi na ipinagdamot sa kanila,dumating ito sa kanila in cash。 Yan ang dumaan sa DILG,我能说的很多,我知道Dinky将有自己的统计数据,包括多少食物包,多少袋米饭等等。

所以palagay ko hindi fair na parating kritisismo ay hindi dumating ang tulong o pinulitika ito但这就是我们刚才所说的,sala sa init - sala sa lamig所以ganyan talaga yan。

格伦达·格洛丽亚:感谢危机管理的简短过程,但回过头来看看那个秘书,他们还说领导人有时候面临的选择非常有限,而且对某些事情采取行动的时间非常有限,我个人好奇......你有吗?任何一个主要基于你的直觉或直觉的重大决定,就像我的直觉告诉我,我会这样做,因此我会做出这个决定?

MAR ROXAS:我必须给予一个好的思考,但基本上本能总是直截了当,什么是常识,什么是有效的,这基本上是我的本能,每当我面对一个决定。

三宝颜。 我在布拉干的马洛洛斯,我在手机上收到了一份粗略的报告,其中一些穆斯林在三宝颜市内有枪支和制服,还有补丁。 二人中有两人一起报道了三宝刚海湾与海军的火灾。 本能,这里有一些东西正在酝酿,这一切都在Misuari在棉兰老岛周围制造大篷车的背景下,本能,我打电话给秘书Volts,我们不知道2 + 2 = 5 ba ito或ano ba ito,puntahan natin ,让我们一起去吧。

真的,当我们到达那里putukan na,barilan na,bombahan,mortaran。 因此,在那里让我们到达那里真的是本能的。 Yolanda,回到Yolanda,本能,我们在Aguinaldo,NDRRMC ang lakas nito,malakas ito你知道屏幕上的所有模特。 我的直觉是,地方政府机构并没有认真对待这一点,即使它们是这样,预报员说话的方式实际上是一个100年的事件。

所以kelan ba darating ang bagyo? 假设是第二天早上8点,这就像下午一样。 Volts puntahan natin,siguraduhin natin。 所以我们去了dun na kami再过2周。

所以,真的,完成某事的本能就在那里。 为了继续这个主题,我们在Borongan Samar,登陆在Borongan北部的一个城镇,本能的puntahan natin,因为有沟通,没有人能告诉警察,没有人能分辨那里发生了什么。

Pumunta kami dun,hindi kami makalusot dahil nahulog yung mga电话帖子,电子帖子,yung mga puno,nakikita ko naka motorsiklo,sinakyan ko yung motorsiklo,nahulog ako,yan ang lumabas sa media pero hindi lumabas na yung instinct ko ay puntahan itong bayan na ito na doon nag landfall si Ruby at kinailangan ng presensya at malaman ng Manila kung ano talaga ang kalagayan doon。

所以我的直觉是采取行动,我的直觉就是去了解可以做什么并且实际上做到了。

GLENDA GLORIA:那么当你了解Mamasapano时,你的直觉告诉了你什么?

MAR ROXAS:那就是为什么我们第二天去了解发生了什么。 我们在下午的星期天得知这个,所以第二天早上我们飞到哥打巴托市去了解....

格伦达·格洛里亚:本能不是要问总统吗?

MAR ROXAS:我们整天都在一起呃,我们在Zamboanga一起看着轰炸之后。 PNP告诉我那天有一次行动,wala naman,wala sa kaisipan ko na那天发生了什么事。

那天早上,我收到了PNP情报官员发来的一篇文章,周日早上7点左右,我认为Marwan在一次手术中被杀,并且正在进行提取。 我把这个传给了总统,我说你知道我们可能知道这个,但我得到了这个,我想知道更多。

我问PNP的情报官,Calima主任,要了解更多并回复我。 没有其他官员告诉我发生了什么事。 所以我认为这是一个普通的业务过程,一次遭遇,这就是结束。

与此同时,剩下的时间我们专注于三宝颜市的轰炸,直到第一天的第一次粗略报道,最后是三部分观察员的确认报告,事实上有一次遭遇,有一个很高的数字。后来发生的伤亡人数为44人,这也是计划获得Marwan的一部分。

在那之后的第二天Sec。 沃尔特和我飞到哥打巴托去了解发生了什么,出了什么问题,剩下的就是,正如我们在参议院听证会上发现的那样。

玛丽亚·瑞萨:我知道我们会回到那里,但是让我把它拉出来,跟随格伦达开始的第一班火车。 这真的到底是什么,菲律宾的领导力将依赖于这个人,而你现在有了我们所看到的记录。

你的批评者指出在历史影响的关键时刻犹豫不决的时刻,就像总统格洛丽亚阿罗约时凯悦10出来时,你坐在栅栏上。 在关键时刻,你在DOTC或DILG的批评者说你花时间做出决定。

你对此怎么说?

MAR ROXAS:我认为你知道,根据定义,他们来自评论家,所以你对此有何看法? 在格洛丽亚总统任职的时候,我在内阁任职期间,更高的10人采取了行动,我在参议院当选后保持沉默,此时他们提出的问题是内阁中的问题,我没有预览所以我记得当时我的陈述是所有这些指控都要进行调查,真相应该出来了。

随后,我与总统格洛丽亚休息了。 在DOTC,我认为值得注意的是,DOTC参与了4 - 5年的计划和项目,铁路,公路,机场,你不是这样的现成的,但如果你正在寻找决策,我很明显地确定了例如乘客权利法案。

我认为航空公司只是碰撞乘客或取消航班是不对的。 所以,如果它对我经营这项业务的人有害,我知道,我说你不能这样做,在其他国家,乘客在航班变更时得到补偿。

这就是我们放置的东西。 当我在DOTC时,我非常清楚而坚定地决定,我不想重复发生海上事故或海上灾难或悲剧的巨型灾难。

所以我说,即使它会影响你的业务,信号#1 3吨及以下也不能再出去了,无论你的船只有多大都不能再发出信号#2,那么如果你失去一天的收入怎么办呢,我们'不会让我们的人民处于危险之中。

这些是我做出的决定。 我们对异常策略合同的延续说不,并且我们开始竞标,我决定好好研究它之后我们将启动新的Bohol机场,新的Puerto Princesa扩建和机场设施以及新的Bicol机场在Daraga,虽然Legaspi有一个现有的机场。

所以也许这些评论家不明白,当你想到一个机场项目时,它不像让我们走出去,通过iPhone让我们去iStore购买,我的意思是机场是一个,根据定义,当你决定你要开始一个机场,很可能你不会在那之前,即使是出价,甚至是出价,甚至不得不看到它的构建,更不用说完成了。

同样的道路,当Manny Pangilinan和Ramon Ang争夺NLEX / SLEX连接器的时候,我决定和他们分别坐下来说你知道我们需要建造这种连接器,所以他们同意他们的两个项目会经历,而不是让他们陷入法庭,没有任何事情发生。

所以Ramon Ang,San Miguel的项目正在进行中,它是由SLEX在Quirino建造的,虽然是Plaza Dilaw,Araneta Avenue等,一直到NLEX和Manny Pangilinan。

它们尚未完工的事实是因为建造这条高架道路确实需要数年时间,但这些决定是在我看来的。 所以我...

玛丽亚·瑞萨:让我说出这个问题的精神,我会更多地解释一下,领导者最大的力量往往也是他或她最大的弱点。 在您的情况下,您的企业背景,您对细节的关注,这些都是优势吗?

但与此同时,在关键时刻,通过查看太多细节,可能会阻止您做出关键决策。 例如,在约兰达的案例中,有报道称你要求那里的人数 - 计算人数 - 而不是立即提供帮助。

所以像这样的事情,问题是你....

MAR ROXAS:我想,首先从这里开始,我会质疑你的问题的前提......

玛丽亚·瑞萨:好的

MAR ROXAS:我从来没有说“有多少人受到影响”显然有成千上万,数十万,数百万对吗? 问题......

玛丽亚·瑞萨:但当时收集的数据......因为领导者必须用不完善的信息做出决策。

MAR ROXAS:我再次争辩说,数据收集工作正在特别是在早期和数天进行。 正在进行的数据收集是C130通过陆路旅行可以带来多少吨大米而不是通过公路运输。

有多少辆汽车或车辆因为无法通过Samar而陷入困境? 我的意思是那些必须做出的决定,看起来正在进行中,我们可以从4区,马斯巴特,宿务和其他地方带来多少警察来加强Leyte的警察和Tacloban是Tacloban近200名警察的受害者,20人出现了。

所以没有时间说谁不在,谁不是,显然让我们从外面带来,因为无论数字是多少,他们都是受害者,他们都在照顾他们的家人。

所以他们自己可能已经死了,没有人真正新的没有沟通,没有手机,什么都没有,没有力量,没有水,没有生命,什么都​​没有。
所以,就这样,让我们​​尽可能快地带来它。

玛丽亚·瑞萨:但是你说你没有这些犹豫不决的时刻?

MAR ROXAS:我想是的,我真的会有争议,我的意思是Yolanda的一个例子,你必须在第一个小时到达那里,看看我们立刻做出了什么决定,即使风还在肆虐,Sec。 沃尔特和我走到市政厅,这是一个决定让我们去建立一个指挥中心。

当我们到达市政厅时,那里没有人,有几个受害者,人员很少,所谓的城市灾害风险减少当时没有在市政厅运作,真的没有人。

我们去了隔壁的警察局,我们在那里设立了一个指挥所,我们无法与没人说话,没有收音机,没有手机,我们做了什么? 我们寻找自行车并派出2-3名在场的警察,前往这个地方并前往那个地方并试图确定正在发生的事情。

到了下午中午,一切都真的处于停滞状态,没有得到任何报道,我们说机场可能有收音机,让我们步行去机场。 这是我们在那个早晨的热度下做出的所有决定,这是我们在前几周所有的态度,直到事情稳定下来。

玛丽亚·瑞萨:有关于你自己作为领导者的事情,你现在会改变吗?

MAR ROXAS:我并不认为自己是完美的,我确信我可以修改或减少一些品质,可能还需要更多其他品质。 我被称为不耐烦,我认为我只是充满激情,我所涉及的工作涉及人,生活,未来,所以我非常热情,无论这些问题是什么,都要注意,都要注意并且不仅仅是继续让另一个人照顾他们。

有时我的激情被误解为suplado,但我的意思是没有恶意,我只是对解决方案充满热情和不耐烦,而这正是驱使我推动正在发生的事情的原因。

BEA CUPIN:我将开始阅读社交媒体问题。 关于不耐烦,如果人们对FOI不耐烦,我知道在几个媒体论坛,采访,人们不断提出这一点。 他们说,你正在推动反腐败,但是FOI na发生了什么? Parang这就是人们的要求。

MAR ROXAS:我认为Bea让我们把第一件事放在第一位。 我们是为了FOI,总统是为了FOI,他说在他任期结束之前他会把它变成法律。 我致力于FOI,无论出于什么原因它现在都没有通过,如果我成为总统,我会推动它。

我是为了FOI,我是为了透明,它是Daang Matuwid的基本板块。 有一些条款在代表院有问题,但我认为这一切都会得到整理,但我说我认为对政府来说也是公平的,当我们等待FOI通过时,Daang Matuwid说成为法律,Daang Matuwid采取了许多措施,在线预算,一次性清算和逐项拨款整个拨款等等,不,我的意思是我们有很多步骤体现了支撑着这一点的透明度价值。 FOI法案。

事实上,世界银行或其他一些国际机构的判决被认为是最透明的,并且相对于他们调查的所有其他政府而言,可以完全获得信息政府。

因此,FOI很重要,但仅仅因为它没有通过法律,并不意味着我们没有透明,我们没有采取实质性步骤来实现透明度。

格伦达·格洛丽亚:你会在罗哈斯总统任期内通过吗?

MAR ROXAS:我致力于FOI。

BEA CUPIN:社交媒体还有另外一个问题。 你和PNoy有多么不同,你认为在PNoy学期期间错过的机会是什么,你会做什么,是不是要尽早问?

MAR ROXAS:我认为20/20后见之明很容易,但让我这样说,认为PNoy解决了2010年的问题,但2016年的问题将会有所不同。 PNoy必须重新制定被前任政府diba摧毁的机构本身的任何透明度和善治原则?

合同必须被削减或协议必须被废除,拉古纳湖,PNoy称之为泥浆,140亿比索将泥浆从拉古纳湖的一部分移动到另一个。 在我在DOTC的部门,他们购买了钢铁的GMA钢制港口,但还没有确定哪些港口以及这些港口的位置。

因此,有很多房屋清洁要做,这些是几代人的问题而且我们有,需要很多时间和精力来纠正所有这些事情。 2016年的问题将是建立在这些游戏的基础上,确保无论包容性增长是什么,都有强化,放大和加速。

因此,我们正在研究一种bibingka方法,如果你建立工作岗位并且收入将会来,那么这不仅仅是因为我们正在以家庭层面的肯定行动来实现这一目标。事实上,人民和家庭可以实现对自己的希望。

教室正在建设中,教育正在加强,这是非常关键的,包括科学和技术,它对未来非常关键,因为科学的进步并不能阻止因为科学和技术变得容易受到影响改变或易受移民到其他国家的影响。

我举一个例子,这里是IT / BPO呼叫中心行业的战略威胁,人工智能,有很多任务,但由于人工智能可以自动化,不再需要人坐在控制台后面用耳机说话吧?

最简单的情况是目录服务,它现在是一个计算机生成的语音,可以像人类一样回答。 因此,我们需要继续投资于教育,我们开始向价值链上游,我们在K-12上咬紧牙关,使我们的教育系统与世界其他地方保持一致,就像我们的护士,我们的船员,医生,物理治疗师一样因为当他们查看简历时,印尼人接受了12年的预备教育,菲律宾人只有10年,即使他们都是董事会成员,他们也开始歧视我们,因为他们有更多的教育年限。 。

因此,通过K-12,我们能够平衡这一点并继续为我们的员工和我们的工人提供机会,所以这些是他在过去5年里总统所做的事情,以及我们希望继续在Daang Matuwid之下。

没有人说它是完美的,walang nag sasabi na narating na natin ang paraiso但是palagay ko naman na malayo na ang narating natin at mas malayo pa mang mararating natin kung itutuloy natin ito,imbes na bumalik nalang tayo sa square one,kumbaga mag reset在baka iba nanaman ang tatahakin nating landas。

格伦达·格洛丽亚:我们现在去谈谈非常具体的活动秘书,有报道实际上INC正在计划本周末的群众动员,并考虑到这一背景,我很好奇你还会在2016年的比赛中问起Iglesia的支持吗?

MAR ROXAS:我不知道这一点,我不再在DILG,我也没有听说过。 对于他们来说,群众行动并不一定是坏事,我的意思是任何公民,任何群体都会在任何特定时间在全国各地发生群众行动。

格伦达·格洛丽亚:你会请求他们的支持吗?

MAR ROXAS:为什么不呢? 我的意思是我想领导这个国家,我想在赢得这个职位之前就开始达成共识。

格伦达·格洛里亚:当然我们收集了一些信息,例如伊格莱西亚在奎松市警区非常根深蒂固,当时你是DILG酋长你是否曾经收到类似的信息,关于伊格莱西亚的表现如何他们可以就警察问题而言,实际上是偷工减料?

MAR ROXAS:Wala naman,总有这些谣言,例如我选择的,前QCPD负责人阿尔巴诺将军,因为他们没有兑现Lambat-Sibat的表现我放心了,取而代之的是他的副总将Pagdilao继续交付,他开始了在奎松市降低犯罪率。

格伦达·格洛里亚:所以他不是一个伊格莱西亚的傻瓜?

MAR ROXAS:我,没有人来找我说i ilagay mo si Pagdilao是QCPD,我只是认为他有,他就是那个正在为Albano将军工作的人,所以我把他放在那里没有保证如果他没有提供这些数字,你知道让我谈谈Lambat-Sibat,我记得在这里发给你吗?

从每周918起事件中,当我在这里向你呈现时,我们是500,这是大约一年前,今天我们每周发生280起事件。 所以有近700名菲律宾人,每周na nailayo natin sa kapahamakan对吗?

这是全面的,马尼拉,奎松市,曼达卢永等,SPD,DWPD,EPD,lahat。 还有犯罪吗? 是的,仅凭这一统计数据,每周仍有300起事件,但这肯定是我们在2014年6月开始时的三分之一。

所以这就是进步,这是我用来促进和移动人们的指标,例如,如果你无法确保所报告的统计数据实际上被带到了基础,那么我们是否解除了你是否是警察级或区域主任,区主任级。

这些是我使用过的指标,我认为警察领导层对此做出了回应,这就是为什么到现在为止他们定期举行Lambat-Sibat会议,直到现在它还非常专注于减少犯罪和抓住最想要的人。

格伦达·格洛里亚:在谈到马尼拉大都会的这个怪物,交通方面,我们能否实现同样的目的? What specific solutions do you have in mind and what solutions have changed, have failed, what do you think should be done immediately, for example discouraging car owners from purchasing, do you have very specific...

MAR ROXAS: You know there'd be many studies about traffic in Metro Manila but here's what, you know it's really, first to de-congest right? And then to fix the, I'll explain each one, to decongest, to fix the franchise system and some discipline as well.

What is decongestment, well the NLEX / SLEX connectors that I talked about will decongest Edsa for example, will decongest Quirino, will decongest Roxas Boulevard, will decongest our streets from all of the tractor trailers that comes out of the ports because they would be now using the elevated roadways.

So that's going to need some help right? But that's not going to be long term because every year there are 300,000 that are added to the population of our vehicles in the country, most of that 80% of it are Metro Manila or in the nearby provinces.

By the way when I was DTI 60,000 vehicles a year was like a big year, now we are hitting 300,000 a year. So that's the thing, additional construction of these roadways will decongest. Second, I will change the franchise system of the buses, there are no modern metropolis in the world that has buses owned by multiple private entities.

怎么了? The competitions for passengers in fact served to create traffic jams because the bus at the rear, takes up a lane to over take the bus that is loading now so that he can get to the passengers immediately at the next stop and the one behind likewise takes another lane to the same to stop further down.

这是为什么? They have different balance sheets eh, they're different entities. So I would just collapse all of these franchises and bid it out, I would bid it out, I would say we need on Edsa, I don't know, whatever, 200 buses, 300 buses, the specs are they must be LNG so there's no spewing of diesel, second they must be no more than 5 years old in any given time, on it's 5th year you have to retire it, move it to the province or send it to Vietnam or whatever it is.

Number 3 your drivers must be paid a fixed wage so that they are not competing for the passengers right? I'm sure there are other elements to that deed, you bid that out in effect you will have a single lane of buses like in all other cities whether it is in Japan, Singapore or any other place, you have buses disciplined and you have the lanes left for the other vehicles and then the last element will be discipline.

I note that there's been, I don't know let me ask you, has there been some palpable difference in traffic patterns, that's just from Edsa, since the HPG took over.

GLENDA GLORIA: For foremost yeah, the HPG...

MAR ROXAS: So there's more discipline. I think that, you know it used to take me an hour and a half to get from the airport to my house, it takes me 40 minutes now. I don't know whether that's just unique in one particular day but I think that there's been more free flowing of traffic over the last several weeks, maybe the drivers are more afraid of HPG, well that's good, maybe they are more disciplined, maybe they follow the rules more, they stay in lane more.

What's important here is that we realized traffic is always gonna be a problem, I mean, anytime that you have growth and development, anytime that your interest rates at 5-8% and for next to nothing you can actually go out and buy a car for 300,000 pesos, you know this is an aspiration in most people that they want to have a car or vehicle.

So in any grown metropolis traffic is going to be a problem, so it's government's job to create more infrastructure, elevated as it may be, to improve mass transit, to impose discipline and to certainly to rearrange the rules and regulation such as in franchises so that you have a disciplined bus service as opposed to each bus rushing to the next bus stop to compete for passengers. Specific enough for you Gloria?

MARIA RESSA: I wanna take you out globally now, I mean it's a far more complicated world you have, what do you consider the biggest threat in the geopolitical economic landscape?

MAR ROXAS: There will be increasing competition between the US and China, I think that is a given, it would be fought in the West Philippine Sea but it will also be fought in other form, WTA, Global warming conferences, regulations as to limit the spewing forth of pollutants in the air and so on and so forth.

So that's one dynamic that will continue to be present, second would be fight for resources, when I was in high school, that's a long time ago, I remembered our socio economic class there was like 4 billion people on earth, it's now 7 billion well on it's way to 8 billion, doble, the earth has not, I mean it is the same amount of hectarage, the same sees and the oceans and the same resources.

So you have twice the number of people that have to feed of the same, so resources, minerals, food, water, clean water is going to be a major issue in a fight for those resources, going in a competition for those resources, hopefully doesn't evolve into a fight, competition will become quite intense.

I think that the impact of global warming is going to have substantial effect on us, unfortunately we are not the cause of that problem, we contribute very very little to that problem, unfortunately the impact of that problem is fought very much by us because of changing weather patterns, you know we have 25 storms every year and you can see by the intensity of it, by the strength of the usual habagat, I mean the torrential rains that come from habagat is really quite severe and then all of a sudden switched to El Niño, drought.

So we're going to be feeling the impact of climate change even if we are a very small contributor to the problem. These are some of the global patterns, increased fundamentalism in the Muslim worlds, that's something that we have to be very very careful about and that's why it's very important that the peace in Mindanao is secured as early as possible so that we don't, precisely we don't enter that fear where the ISIS and the more fundamentalist and the more extremist take route here in our country. So these are some of the patterns that I see in the global...

MARIA RESSA: Would you do anything differently in the South China Sea or the West Philippine Sea?

MAR ROXAS: I would, I think our options are quite limited by our being militarily smaller and weaker than China, I mean we cannot hit them over the head with a club and so really, it's really to go through the United Nations, to go through in close, make a claim and ask for arbitration which is what we did, we have to be very active in securing multi national support for our efforts, I'm glad that the other countries are also echoing the same sentiment about the aggressiveness of China in the West Philippine Sea and I'm also quite glad that the US is now making some definite moves to have it's presence particularly in the freedom of navigation aspect front in the area.

MARIA RESSA: Three top issues that you would address in your first 100 days if you win?

MAR ROXAS: I think that's, all the issues are, you know how can you say that an issue of feeding our people is more important than corruption or is more important than education. I think that filling the cabinet with competent, honest people, making sure that we are all aligned that it's the people's interest and that the metric, I'm defining the metric as the Filipino family.

Not all this GDP, those are all very important, don't get me wrong, those are all very important but at the end of the day what does it mean to the Filipino family? Do they have a steady job, can they borrow more, is their health care more affordable, do their kids have an opportunity to finish an education, is their livelihood hanap buhay for the family, is there security in their home, are they free of fear from calamitous event, I think that by focusing it on the family we will make government much more relevant to the average person.

So those are things that I would be focusing on, all the rest of it, adjust programs to make that happen, programs and projects to make that happen. What are some of this programs and projects? I think that we can have a revival, we ought to have and we need to have a revival in the agriculture sector, 1/3 of our people are depended in agriculture but it only produces about 12% of our GDP, that means that the slice of that pizza pie of our agriculture is very very thin and yet there is so many people that are dependent on it.

Translation they are poor, mahirap ang buhay. So we need to have a resurgence in agriculture, we need to find a way of having a consolidation so that there are economies of scale so that they are not buying fertilizer by the scoop, that they are buying fertilizer and pesticides and seeds, certified seeds, at bulk prices rather than tingi prices, that they have access to market, that they have access to credit.

All of these things, market access, credit access, bulk buying or home sale price for factor inputs cannot happen if you are a one hectare family farm, they can continue to own the land but there must be a way either through joint venture, leasing, cooperatives of creating scale so that we're looking at 100 hectares, 200 hectares so that there's mechanization, there's buying of factor inputs, maramihan imbes na tinge, mas mura kung maramihan eh.

I think that they can be a real resurgence and sort of a whole dynamism in agriculture by finding that. 20% of the crop, 20% of what is palay or corn is lost after harvest because of dull blades in the threshold, because of it's drying in the street rather than through mechanized drying, because it's sako-sako rather than through the massive bulk handling.

Every time that sako-sako is passed from one shoulder to the other there's a few pieces of corn or palay that fall by the way side and all of theses things have to reduce the income of the farmer and here is another example, repolyo in Baguio without storm, regular times is maybe 10-12 pesos a kilo, how come it becomes 35 pesos a kilo 3 hours later when it gets to Farmers Market?

That's just the inefficiency of the logistics supply chain, the farmers don't benefit, the consumers don't benefit, it's the traders that 4 of 5 hands na dinadaanan nitong produktong to, in between that benefit from business. So these are the ways that farmers can get more income and benefit consumers.

So these are things, all of these are equally important, I don't wanna say the top 3 things or the, because all of these are equally important, the thing is to choose cabinet members that have a very very clear sort of guidance that this is how we are gonna measure success, how it affects the Filipino family, that each family is given the opportunity, pagkakataon sa bawat pamilya that whatever their dreams are are attainable.

GLENDA GLORIA: Secretary there's a related question from the crowd, sapat na ba ang nagawa ng food securities SAR at itutuloy nyo ba ang existence ng position na ito kahit na madami nagsasabi na ito ay redundant?

MAR ROXAS: Siguro yung solution na food security SAR in addition to the department of agriculture secretary ay kinailangan nung kapanahunang yun, nagkaroon tayo ng cocoly sap infestation, I mean maraming mga hamon eh, so other than the regular programs siguro kinailangan ng dagdag na mata, dagdag na attention, dagdag na attention, dagdag na manager para matingnan ito.

Pag na stabilized naman siguro ang sitwasyon ay babalik tayo sa regular na iisa ang department of agriculture, without prejudice na at any given time, halimbawa lumala yung drought dito sa atin, yung El Niño, why not have somebody that pulls in different disciplines, makes sure that there is coordination that the department are not operating in silos, if that's necessary then we should be always be open to it but it should not be, parang permanent in that sense because precisely we don't want duplication and we don't want agawan ng eksena.

BEA CUPIN: Agriculture, hunger, poverty, transpo, that's only some of the issues that you and your cabinet, should you win, will have to solve. Given that your campaign is hinged on the promise of continuity, continuing Daang Matuwid is that mean people can expect you to a point that the same people in the cabinet retain the cabinet?

MAR ROXAS: Well, you know almost to a man or to a person, the cabinet members have all said, na they'd like to go back to the private sector, many of them have been in government for 5 years if not longer and so medyo, one of them said bugbog na yung savings account ko so alay na kami ng misis ko.

So I would, I think that its just safe to assume that you are going to have a fresh new set of faces, many if not all, all have expressed the desire to go back to private sector, they would have been with PNoy in the public sector for the last 6 years if not longer.

BEA CUPIN: Sir I know you mentioned yung interaction I think , TV5, you said you are presumptuous to name names at this point for the cabinet but don't you think it's something you should already be thinking about even as we start campaigning in 2016?

MAR ROXAS: You know I've never had difficulty recruiting good people, I was slated for one job, Secretary Ping De Jesus resigns, in essence kailangan ka dun, different set of disciplines, different set of needs, I won't mention names but Stanford MBA, Ateneo Law School had his own business na recruit natin, top litigator from one of the top white shoe law firms in our country to make sure that the contracts are in good place na recruit natin.

I think it's easy to recruit good people with integrity and credibility kung nakikita nila na matino ka rin, hindi mo sila dadalhin sa alangain, hindi mo sila pipilitin na mag sinungaling o mag cover up, tatantsahin ka rin nila eh, titimbangin ka rin nila, eto ba ay malalagay ako sa alanganin, mapapahiya ba ako rito, yung mga anak ko na nagaaral kakantsawan ba ng mga klaklase nila na magnanakaw, ganito, ganun.

所以titingnan ka rin nila kung maatas ang kredibilidad mo ay papasok din naman sila。 所以我从来没有困难招募好人,可靠的人,有能力的人,有经验的人kasi hindi mo naman gusto,hindi niya,wala siyang karanasan sa pagmamanage,wala siyang,你知道管理,简单地说,我举个例子Glenda just回到早先的问题,dumaan dito si Lando对吗? 所以maraming tumatawag na tulong tulong ganun,所以marami namang nagvovolunteer papaano kami tutulong,o sige gumawa tayo ng food pack relief,just the sequencing and know what what first first is very important。

Dumating ang bigas,dumating ang dilata walang plastik so hindi ka makakilos kasi san mo ililipat在ipapackage这样的事情。 我只是告诉你管理层不应该被削减,即使知道采取什么步骤的顺序是非常重要的,因为kung hindi,urong sulong,你知道快点,等等,快点。

我认为,能够吸引有信誉的人,有诚信的人,有经验的人处理大规模项目,这是非常重要的,因为这正是政府所需要的,

格伦达·格洛丽亚:你不介意任命朋友吗?

MAR ROXAS:不,我的意思是,我认为这不是一次自动取消资格,我认为,如果他们从事这项业务,如果他们从事自动取消资格的活动,那么自动取消资格将是既得利益。

格伦达·格洛丽亚:您决定反对朋友还是亲戚?

MAR ROXAS:我相信......

格伦达·格洛丽亚:但你真的不记得了吗?

MAR ROXAS:不,我选择不,这里有具体的东西,你可能想知道虽然我被誉为呼叫中心/ IT行业的父亲,但我的家庭房地产开发Cubao怎么才刚刚过去进入呼叫中心和IT的时间是2 - 3年,Glenda发生了什么事,当我担任DTI秘书并开始整个促销活动时,我不允许我的家人竞标PEZA认证。

所以那是明确的,你问啊我不是那个yabang没有,当我从Erap辞职他们问我,我11月1日辞职,他们问我12月pwede na ba kami mag申请?
因为当时Megaworld的sila Andrew Tan已经在利比斯迪吧了? 我的意思是,wala na ako sa gobyerno sabi ko pwede na,na募集tayo ni GMA在1月份,o,撤回所有申请。

Hindi ko gusto ko na sasabihin ngao na prinomote ko itong呼叫中心/ IT / BPO行业dahil pampuno办公室空间sa Cubao diba? 所以ngayon nalang在过去的2 - 3年nung wala na ako sa DTI,wala na akong kinalaman sa industriya na sila ay pumasok sa industriya。

格伦达·格洛里亚:谈到亲戚或朋友,你是总统的朋友,当然......

MAR ROXAS:我希望你接受

格伦达·格洛丽亚:我相信你们不同意他的看法?

MAR ROXAS:是的

格伦达·格洛丽亚:你能说一个吗?

MAR ROXAS:我认为,作为朋友之一,amin nalang yun diba? 我想我们俩......

格伦达·格洛里亚:在公职人员中,你现在竞选总统,我们想知道......

MAR ROXAS:我不同意也许是强调,可能是在时间上而不是原则上,我们在原则上没有分歧,没有......

格伦达·格洛里亚:你在Mamasapano有意见吗?

MAR ROXAS:很难不同意,因为......

格伦达·格洛丽亚:你不知道?

MAR ROXAS:Purisima没有迪巴? 第一个事件假定有规律性,para sa Pangulo inutos niya,sabihan mo ito,iinform mo sila,tama lang naman na i-assume nila na yung utos niya ay susundin ng four star general niya。

Noong itinago sa amin diba? 我认为在所有的听证会上都已经确立了这一点。 所以那里没有分歧,Marwan是一个有效的目标吗? 是的,我的意思是有多少人死了......

玛丽亚·瑞萨:也许不是那个时候,那是BBL的关键时刻吗?

MAR ROXAS:我认为执法方面只有它自己的动态......

玛丽亚·瑞莎:你生气了吗?

MAR ROXAS:我的意思是事实是我发现了什么事发生了? 我怎么没有..没有明确的获得,成为循环的一部分,但在我的部分纯粹自我,它只是ano na伤害ako? Ano政治行为? 我的意思是处于危机中的国家,PNoy他的领导我们必须保持安全,PNP本身需要一个稳定因素,我的意思是我告诉总统,如果他没有更多的信心,他辞职了,不会,我不会,印地语ako magiging,我说它是一个朋友na hindi ako magiging problema o sagabal kung gusto niya magkaroon ng pagbabago但是在此期间我将重点关注什么是重要的是照顾家庭,参加PNP,以确保安全状况仍然稳定......

格伦达·格洛里亚:所以你提出要退出吗?

MAR ROXAS:是的,我和他谈过......

格伦达·格洛丽亚:还有总统......

MAR ROXAS:说不,不,它与此无关。 他说,我认为alam nito lahat,hindi naman sinabi akin。

格伦达·格洛丽亚:我想问一下关于科里娜的事,因为她当然是一个有影响力的人物,她在你的竞选活动中扮演什么样的角色,第一夫人科里娜·桑切斯会是什么?

MAR ROXAS:首先,她不会参与政府,这对她来说是一个巨大的牺牲,我让她做出牺牲,她必须暂停她的职业生涯,我的意思是玛丽亚在场,是我最后一次跑到公共办公室她不得不停止她的职业生涯,当玛丽亚仍然在ABS-CBN同样然后现在我不希望得到它我们赢得它永久性她暂停,或不暂停,她停止她作为记者的职业生涯啊,长期没有,啊。

格伦达·格洛里亚:在竞选期间,她......?

MAR ROXAS:有时候她会去看看,有时她会代表我,如果我无法做到这一点,但显然它适用于政策和不讨论的功能。

MARIA RESSA:关于这些选举的最后一个问题,现在意味着你说每个人现在都不一样,阿基诺总统竞选2010年选举,这个你有COMELEC说估计有3900万青年选民,你将如何以不同方式参加这次选举,现在有什么不同? 这个选民是什么样的,你之前做过什么?

MAR ROXAS:Maria naman,我为什么要告诉你我们的策略或策略,[笑]。

玛丽亚·瑞萨:[笑]但我猜你现在怎么看待菲律宾选民呢? 有什么变化?

MAR ROXAS:嗯,受过更多教育,更多的世俗,更多地关注不仅仅是狭隘的问题,而是更广泛的影响社区或社会的问题,但是当天结束时他们也非常担心他们的家庭会发生什么事情,我的意思是这是非常非常基本的,这就是为什么我们真正专注于Daang Matuwid sa pamilyang Pilipino,它真的是指标而且那样没有,如果你建造它们它们会来,或者如果你建造它,它会滴下来不,我们这将是肯定行动的焦点,总统Pnoy已经开始在ahm,与这个Pantawid Pamilya,这个Phil Health,与BUB(Bottom UP Budgeting)这样每个社区都确保了最低水平的开发,我们我要继续扩大,并且我想,再一次没有,na wala na bang kahirapan sa atin,hindi marami paring mahirap no,pero palagay ko kung dati rati nandito yung tubig,medyo nandito no。 我的意思是malayo pa ang,amrami pa dapat na mangyari no,pero meron namang kaginhawaan na naihatid dito no,halimbawa只是为了回到语法没有,总统站在那里反对非常非常强大的游说,烟草大厅,啤酒大厅,酒吧游说,总统在那里采取了非常勇敢的立场,并推动它,那是什么翻译?,现在还有750亿比索留在人们的口袋里,因为现在菲尔健康每年支付这些医疗费用没有。 现在naiwan ba yan sa bulsa nila? hindi dahil ginastos din yan sa iba pangpangangailangan diba,kung dati rati ay kinailangan yan para bilhin ang gamot,para ibayad sa Doctor,para ibayad sa dextrose,ngayon magagamit nila sa iba pa nilang pangangailangan dahil sinagot na ng gobyerno yung 75十亿比索na gastusin sa pag galing ng kanilang mga kamag-anakan no,so yan ang mga naihatid ng Daang Matuwid,ni Pangulong Pnoy nitong mga nakraang taon hanggang sa katapusan ng kanyang termino。 在yan din naman ang pin-presenta namin ni Leni na itutuloy namin ang ganitong uri ng pamamhala na kung saan kayo ang boss no,我的意思是在一个公正的话语或parang isinisigaw na parang walang sayay,kayo ang boss ano ba yung,para sa english kasi nag i-englishan tayo kanina? kayo ang boss政府for off and by people diba ang bibg sabihin na kayo ang boss mangingibabaw ang interes niyo higit sa lahat,kayo ang gumawa nito,bibg sabihin consensus,united na nagtungo tayo sa isang direction,kung walang kurap,walang mahirap, malinis,tapat,hayag。

- Rappler.com